بی خیال ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی

بی خیال: ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی محصولات کشورهای دیگر صادرات غیرنفتی

لزوم زیاد کردن ضریب صادارت غیر نفتی ، عمده ترین واردکنندگان از کشور عزیزمان ایران کدامند؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند توسعه صادرات به خاص در حوزه غیر نفتی یکی از پیش نیازهای اساسی رونق و شکوفایی اقتصادی است،در همین راستا با یک بررسی اجمالی ..

ادامه مطلب