بی خیال ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی

بی خیال: ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی محصولات کشورهای دیگر صادرات غیرنفتی

زلزله | قانون | کارتون | روزنامه | کرمانشاه | کرمانشاه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

اینم مسکن مرگ!

اینم مسکن مرگ!

عبارات مهم : زلزله

در حاشیه زلزله کرمانشاه، محسن ظریفیان این کارتون را در روزنامه قانون منتشرکرد.

اینم مسکن مرگ!

واژه های کلیدی: زلزله | قانون | کارتون | روزنامه | کرمانشاه | کرمانشاه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs